CBA » Tài liệu tham khảo

Bộ Sách Business Edge

Giới thiệu về nội dung:
 

1. Bộ sách Quản trị Tài chính – Kế toán gồm:

- Kiểm soát chi phí
- Lập và quản lý Ngân sách doanh nghiệp
- Kế toán dành cho nhà Quản lý
- Phân tích Dự án Đầu tư

2. Bộ sách về Quản Trị Marketing


- Thu thập thông tin về khách hàng

- Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng

- Thị trường mục tiêu

- Các khái niệm cơ bản về Marketing

- Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm

- Giá và chiến lược giá

- Khuyếch trương và quảng cáo

- Chăm sóc khách hàng


3. Bộ sách về Quản trị Sản xuất và Vận hành


- Kiểm soát nguồn lực vật chất
- Tìm hiểu chất lượng
- Đánh giá chất lượng 
- Đạt chất lượng

4. Bộ sách về Quản trị Nguồn Nhân lực:


- Phân tích công việc
- Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn kết quả công việc
- Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực
- Hệ thống tiền công và tiền lương
- Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực

5. Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân:


- Tạo động lực làm việc
- Thiết lập và sử dụng quyền lực
- Quản lý thời gian
- Thuật lãnh đạo nhóm
- Lãnh đạo sự thay đổi
- Ủy thác công việc hiệu quả 
- Hội họp và thuyết trình
- Để trở nên hiệu quả hơn
- Giải quyết vấn đề 
- Ra và thực thi quyết định
- Hoạch định và kiểm soát công việc

 
STT TÊN SÁCH ĐƠN GIÁ
1 Bản chất quản trị nguồn nhân lực             26,000
2 Chăm sóc khách hàng             30,000
3 Đàm phán trong kinh doanh             26,000
4 Đánh giá chất lượng             23,000
5 Đánh giá hiệu quả làm việc             25,000
6 Đào tạo nguồn nhân lực             24,000
7 Đạt chất lượng             29,000
8 Để trở nên hiệu quả hơn             19,000
9 Giải quyết vấn đề, công cụ và thủ pháp             22,500
10 Giao tiếp trong quản lý             27,000
11 Hoạch định & kiểm soát công việc             25,000
12 Hội họp & thuyết trình             21,500
13 Kế toán dành cho quản lý             26,500
14 Kiểm soát chi phí             20,000
15 Kiểm soát nguồn lực vật chất             26,000
16 Làm chủ sự thay đổi             19,500
17 Lập và quản lý ngân sách DN             26,000
18 Nghiên cứu thị trường             30,000
19 Phân tích công việc             32,000
20 Phân tích dự án đầu tư             23,500
21 Quan hệ công chúng             28,000
22 Quản lý các mối quan hệ             28,000
23 Quản lý công việc văn phòng             27,000
24 Quản lý thời gian             22,000
25 Ra và thực thi quyết định             21,000
26 Tạo động lực làm việc             20,500
27 Thiết lập & sử dụng quyền lực             20,500
28 Thuật lãnh đạo nhóm             26,000
29 Tìm hiểu chất lượng             23,500
30 Tuyển dụng đúng người             27,000
31 Uỷ thác công việc hiệu quả             23,000
  TỔNG CỘNG           768,000