Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Đối tượng: Cán bộ quản lý Phân xưởng, cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất
 
Mục tiêu khóa học:
            Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của Lãnh đạo DN và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chât lượng, năng suất và chi phí sản xuất  trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của Quản đốc Phân xưởng.
            Sau khoá học, học viên sẽ có đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình, thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp, và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học.
            Học viên cũng sẽ đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 
Thời lượng: 10buổi
 
Phương pháp đào tạo:
Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

•Thảo luận mở (Open discussion)

•Nghiên cứu tình huống (Case study)

•Làm việc nhóm (Team work)

•Phương pháp động não (Brainstorm)

 • Biểu đố tư duy (Mind-map)

•Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

 
Nội dung:
 
Phần 1: Vị trí, vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của doanh nghiệp         
            1/ Thế nào là một tổ chức sản xuất?
            2/ Mối quan hệ giữa Phân xưởng SX và các bộ phận trong DN
            3/ Vai trò, nhiệm vụ của QĐPX
            4/ Các phẩm chất và kỹ năng cần có để là một người QĐPX thành công
 
Phần 2: Công tác hoạch định
            1/ Quản lý các nguồn lực đầu vào - Quản lý với 4M
2/ Lập kế hoạch sản xuất:
 • Sự cần thiết của công tác kế hoạch
 • Phương pháp lập kế hoạch sản xuất
 • Kế hoạch kiểm tra
 • Điều độ và lập lịch trình sản xuất
 • Các phương pháp sắp xếp thứ tự gia công
Hoạt động nhóm: đánh giá công tác kế hoạch hiện nay, đề xuất các cải tiến
 
 
Phần 3: Quản lý quá trình sản xuất
            1/ Các nguyên lý cơ bản trong QLSX
2/ Quản lý năng suất:
 • Năng suất là gì?
 • Qui trình quản lý năng suất
 • Các biện pháp nâng cao năng suất
3/ Quản lý chất lượng:
 • Các nguyên lý cơ bản trong QLCL
 • Giới thiệu các hệ thống QLCL
 • Chi phí chất lượng
 • Các biện pháp cải thiện chất lượng - Sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý
 • Giải quyết các vấn đề chất lượng trong DN:
  • Câu chuyện chất lượng (QC story): cách giải quyết một       vấn đề chất lượng
  • Sử dụng 7 công cụ thống kê
4/ Kaizen – 5S với năng suất, chất lượng         
5/ Quản lý  - Tiết giảm chi phí sản xuất
 • Chi phí sản xuất: các yếu tố cấu thành
 • Vấn đề lãng phí trong sản xuất
 • Nhận diện, loại trừ lãng phí
 • Các giải pháp giảm chi phí sản xuất
Thảo luận nhóm: đánh giá hiện trạng sản xuất tại doanh nghiệp, đề xuất các cải tiến, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí sản xuất tại doanh nghiệp từ học viên
 
Phần 4: Công tác kiểm tra trong sản xuất
            1/ Phòng ngừa hay khắc phục?
            2/ Kiểm tra và giám sát
 • Các dấu hiệu cần lưu ý
3/ Giám sát sản xuất với 4M
4/ Sử dụng check list trong công tác kiểm tra, giám sát
Hoạt động nhóm: thiết lập một bảng check list để sử dụng trong công tác quản lý
 
Phần 5: Các kỹ năng làm việc với nhân viên
            1/ Kỹ năng trao đổi thông tin
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng cho và nhận phản hồi
 • Kỹ năng đặt câu hỏi
2/ Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
 • Công cụ phân tích
 • Các yếu tố tạo động lực
 • Vai trò của người quản lý
3/ Kỹ năng hướng dẫn công việc
 • Các lợi ích
 • Để trở thành một người hướng dẫn hiệu quả
 • Qui trình hướng dẫn công việc
4/ Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc
 • Xác định các tiêu chí
 • Qui trình đánh giá hiệu quả
 • Các phương pháp
 
Các tin khác: