Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

KỸ NĂNG QUẢN LÝ & GIÁM SÁT SẢN SUẤT

Đối tượng: Cán bộ quản lý SX, và các phòng nghiệp vụ liên quan
 
Mục tiêu khóa học:
Cán bộ QLSX của các doanh nghiệp hiện nay đang quản lý sản xuất với một trình độ chuyên môn tốt, nhưng đa số lại thiếu và yếu về kỹ năng quản lý.
Khoá học nhằm giúp học viên đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác quản lý, giám sát trong sản xuất. Khoá học cũng giúp nâng cao kỹ năng giám sát và quản lý của học viên, qua việc sử dụng được các công cụ, phương pháp phù hợp trong công tác giám sát, quản lý
            Học viên cũng sẽ có khả năng để đề xuất các giải pháp cải tiến, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 
Phương pháp đào tạo:
Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

•Thảo luận mở (Open discussion)

•Nghiên cứu tình huống (Case study)

•Làm việc nhóm (Team work)

•Phương pháp động não (Brainstorm)

 • Biểu đố tư duy (Mind-map)

•Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

 
Thời lượng: 4 ngày
 
Nội dung:
 
 1. CBQL: bạn là ai?
  1. Các chức năng quản lý
  2. Nhiệm vụ
  3. Các yêu cầu cần có
 1. Các nguyên lý cơ bản trong QLSX
  1. Điều kiện 4M tốt nhất
  2. Dòng chảy liên tục
  3. Quản lý trực quan
  4. Vòng tròn quản lý (PDCA)
 1. Tổ chức công việc
  1. Hoạch định
   1. Qui trình hoạch định công việc
   2. Các công cụ: sơ đồ Pertz, biểu đồ Gantt
  2. Kiểm soát
   1. Qui trình kiểm soát
   2. Các công cụ sử dụng trong kiểm soát
 1. Quản lý năng suất, chất lượng và giảm lãng phí trong SX
  1. Năng suất
  2. Chất lượng
  3. Lãng phí trong SX
 1. Các công cụ quản lý
  1. Quản lý trực quan
  2. PDCA
  3. 3Mu 3Gen
  4. Các công cụ thống kê
  5. Good House Keeping (GHK)
  6. SWOT
  7. 20/80
 1. Giới thiệu, ứng dụng các hệ thống quản lý
  1. Kaizen - 5S
  2. TQM
  3. ISO
  4. LEAN
 
 
Các tin khác: