Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

KỸ NĂNG LÀM VIỆC

  • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH: 
Khóa học sẽ mang đến cho học viên quy trình giải quyết vấn đề, xác định vấn đề, xác định nguyên nhân, tìm và thực thi các giải pháp.
  • KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ HỘI HỌP:
Khóa học cung cấp các kỹ năng cần thiết để trình bày có hiệu quả trong các cuộc họp nội bộ, với khách hàng hoặc tại các hội thảo. Cách tổ chức và điều hành thành công các cuộc họp tại các công ty hay hội nghị khách hàng.
  • PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHỈ HUY:
Đối tượng học viên là cán bộ quản lý cấp cao và cán bộ quản lý cấp trung. Nhắm giúp học viên hiểu rõ bản chất công tác lãnh đạo và quản trị, những phong cách cụ thể trong quản lý, kỹ năng quản lý, tâm lý lãnh đạo và chỉ huy.
  • TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC:
Khóa học được biên soạn dành cho học viên là nhà quản lý với mục đích tranh bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên mình phát huy tối đa năng lực.
Các tin khác: