Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

DÀNH CHO CÁC CẤP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CBA cam kết mang đến những giá trị cộng thêm cho Doanh nghiệp qua các khóa học:
  • HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC:
Khóa học được thiết kế riêng cho DN nhỏ và vừa tại VN, những người có trách nhiệm định hướng, quyết định nguồn lực và kiểm soát các hoạt động QTNNL trong DN. Giúp nhà quản lý xây dựng quy trình hoạch định NNL để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh cho DN trong cuộc "chạy đua" trên thương trường.
 
  • LƯƠNG BỖNG VÀ  ĐÃI NGỘ:
Khóa học dành cho những nhà quản lý có trách nhiệm định hướng quyết định, thiết lập một hệ thống lương bỗng và đãi ngộ hiệu quả để có thể thu hút, dùng và giữ được NV giỏi lâu dài cho DN.
 
  • THIẾT KẾ CÔNG VIỆC:
Khóa học được soạn thảo dành cho: các trưởng/phó phòng ban chức năng tại các DN. Nhằm giúp DN tổ chức và bố trí công việc hiệu quả. Nắm được mô hình cơ cấu tổ chức thích hợp cho DN.
 
  • KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP: 
Khóa học nhằm giúp học viện: xác định và phân loại các loại chi phí trong DN để định hướng xây dựng phương pháp quản lý. Biết cách lập định mức chi phí làm cơ sở cho việc phân tích biến động chi phí.